سوالات امتحانی شیمی تجزیه

نمونه سوالات شیمیتجزیه

با سلام خدمت دانشجویان گرامی

تعدادی از نمونه سوالات میان ترم شیمی تجزیه مربوط به ترم هایقبل برای استفاده شما عزیزان در سایت قرار داده شد. امیدوارم که نهایتاستفاده راببرید.

در آینده نزدیک هم نمونه سوالات دروس دیگر در همین وبلاگ قرار خواهدگرفت.

                                                                                                        با تشکر. مدیرگروه

باسمه تعالی

نام :                                                               نام درس : شیمی تجزیه

نام خانوادگی :                                            رشته تحصیلی : صنایع غذایی                                تاریخ آزمون :  3 / 8 / 1384

شماره دانشجویی :                                                                                                             وقت آزمون : 70 دقیقه

1- انواع خطاهای موجود در تجزیه را نام ببرید و هریک را مختصرا" توضیح دهید؟ (5/1)

2-  روشی جدید برای تعیین ویتامین C در قرص هایی که دارای 500 میلی گرم اسید اسکوربیک بوده است ، نتایج زیر را داده است . برای این داده ها : میانگین ، انحراف استاندارد ، خطای نسبی و  RSD را محاسبه کنید؟(2 )

504  ، 505 ، 501 ، 500 ، 502  : ( mgr ) اسید اسکوربیک 

3-  نتایج زیر در اندازه گیری یون کلرید در یک نوع سرم گزارش شده است. یکی از نتایج مشکوک به نظر می رسد. آیا می توان آن را نگه داشت یا خیر؟چرا؟( 1 )       83/0 = استانداردQ                        114 ، 107 ، 106 ، 103  : ( meq/Lit) Cl -

4- اگر در 100 میلی لیتر محلول هیدروکسید سدیم ( NaOH) 2 گرم  NaOH  وجود داشنه باشد ، مولاریته و نرمالیته این محلول را حساب کنید؟( 1 )                                                                                                    gr/mol40 = NaOH

5- اسید سولفوریک تجارتی ( H2SO4 ) با چگالی gr/ml84/1 و درصد خلوص 98 در بازار موجود است . نرمالیته و مولاریته این اسید را محاسبه کنید؟ ( 5/1 )                                                  جرم های اتمی مورد نیاز :  1= H  ،   16= O   ،  32= S

6-  به 200 میلی لیتر محلول NaOH 3 نرمال 100 میلی لیتر آب مقطر اضافه می کنیم . نرمالیته محلول جدید چقدر است؟ (1)

 

 

 

باسمه تعالی

نام :                           نام درس : شیمی تجزیه

نام خانوادگی :                              رشته تحصیلی : صنایع غذایی                          تاریخ آزمون :  25 / 8 / 1385

شماره دانشجویی :                                                                                               وقت آزمون : 70 دقیقه

1- یک کارشناس آزمایشگاه در تعیین غلظت +2Fe در یک نمونه از یک ماده غذایی از روش منگانومتری استفاده کرده است. او آزمایش را چندین مرتبه تکرار کرد که نتایج آن به شرح زیراست:                                                                      (  56/0 = استانداردQ

حجم محلول استاندارد Kmno4 (ml) : 2/25 ، 6/24 ، 8/24 ، 2/23 ، 7/24 ، 1/25

الف) میانگین ، انحراف استاندارد ، دامنه و RSD را برای حجم محلول استاندارد محاسبه نمایید؟(2)

ب) آیا در بین حجم های به دست آمده عدد مشکوکی وجود دارد؟ آیا می توان آن را نگه داشت یا خیر؟چرا؟ (1)

ج) اگر مقدار نمونه +2Fe ، ml25 و غلظت محلول استاندارد 1/0 نرمال باشد، نرمالیته محلول +2Fe را به دست آورید؟ (1)

2- الف) 12/2 گرم کربنات سدیم Na2CO3 را درمقدار کمی آب مقطر حل کرده و سپس حجم محلول حاصل را با آب مقطر به 200 میلی لیتر می رسانیم. مولاریته و نرمالیته این محلول را حساب کنید؟ (5/1)                                                    ( 106=  Na2CO3)

ب) چند میلی لیتر از این محلول می تواند 25 میلی لیتر محلول 4/0 نرمال اسیدکلریدریک را خنثی نماید؟ (5/0)

3-  به 200 میلی لیتر محلول هیدروکسید سدیم با غلظت 3 نرمال، 100 میلی لیتر آب مقطر اضافه می کنیم . نرمالیته محلول جدید چقدر است؟ (1)

4- 300 گرم از یک محلول با غلظت 15% جرمی یک نمک معدنی سرد می شود. پس از سرد شدن قسمتی از نمک حل شده رسوب می کند و غلظت محلول به 8% جرمی می رسد. مقدار نمک رسوب کرده را برحسب گرم محاسبه کنید؟(1)

باسمه تعالی

 نام : ................................  نام درس : شیمی تجزیه

 نام خانوادگی : ..................................     رشته تحصیلی : صنایع غذایی                    تاریخ آزمون :  26 / 8 / 1386

 شماره دانشجویی :  .............................................                                                      وقت آزمون : 70 دقیقه

1- یک کارشناس آزمایشگاه در تعیین غلظت +2Fe در یک نمونه از یک ماده غذایی از روش منگانومتری استفاده کرده است. او آزمایش را چندین مرتبه تکرار کرد که نتایج آن به شرح زیراست:                                                                     (  56/0 = استانداردQ)  " حجم محلول استاندارد Kmno4 (ml) : 1/25 ، 9/24 ، 8/24 ، 2/23 ، 7/24 ، 0/25 "

الف) میانگین ، انحراف استاندارد ، دامنه و RSD را برای حجم محلول استاندارد محاسبه نمایید؟(2)

ب) آیا در بین حجم های به دست آمده عدد مشکوکی وجود دارد؟ آیا می توان آن را نگه داشت یا خیر؟چرا؟ (1)

2- 300 گرم از یک محلول با غلظت درصدی15% وجود دارد. در اثر سردکردن این محلول غلظت آن به 8% می رسد و مقداری از حل شونده آن ته نشین می گردد. مقدار حل شونده ته نشین شده را محاسبه نمایید؟ (1)

3- اسید هیدروبرمیک غلیظ(  

/ 1 نظر / 336 بازدید
نگین

سلام ازنمونه سوالات ممنون .. خوب بودن اما ای کاش جواب هاشون هم میذاشتین