حجاب اری یا نه

سلام.فکرمیکنم اگراین مطلب روننویسم یه جورایی خودم روبدهکارکرده ام هرچند

می خواستم که وبلاگم زیادمذهبی نباشه اما واقعا مذهبی بودن یک جنبه ی این موضوع

وجنبه های دیگراجتماعی،اخلاقی و...داره.امافکرمیکنم امروزدرجامعه یه جوراییاین

موضوع که حجاب نام داردنیازبه بازگویی دارد.ببینیدماچندنگرش راجع به حجاب

داریم،بعضی هاکه به قول معروف جانمازاب کشیده اندفکرمیکنندکه حجاب هم مثل بقیه

چیزایی که فقط جنبه ی مذهبی ان رامیبینند یک امرواجب عینی یعنی همه بایدبه ان

معتقدباشند،که این به خودی خودخیلی بدنیست اما اینکه مثلافقط بایددماغ زن از

چادربیرون باشه!!!یا اینکه زن حق حرف زدن بامردها رانداردویااینکه زن اصلاحق

رای دادن نداره ودیگراعتقادهاکه خوشبختانه درکشورما ازاین خبرها نیست. امااین را

هم بایدگفت ومواظب بودتاازطرف دیگرپشتبام نیافتیم وبایداین رااضافه کنم که حجاب

قبل ازاسلام درکشورما بوده وشکل رایج ان چارقدوچادربوده اما بگذاریدبایک مثال ساده

ادامه دهیم وقتی یک نفریک ماشین خشن مثلا یک کامیون داشته باشدهیچگاه ان رامثلا از

نورافتاب نمی پوشانددرحالیکه اگرهمین فردیک اتومبیل بنزبخردخیلی خوب به اون میرسه

وخیلی کم پیش میادکه اون شخص ماشینشوزیرافتاب سوزان بدون هیچ محافظتی یابدون

قفل کردن درب هاش به حال خودش رهاکنه.فکرمیکنم لب مطلب روگرفتید.خداوند جنس

زنان را به گونه ای لطیف خلق می نمایدوهرانچه لطیف باشدباید مراقبت شودوچنانچه

اینگونه نباشد مطمئنا دست خوش عواقب نافرجامی خواهدشدکه هیچگاه انتظار ان رانداشته

وشاهداین ادعای من تاریخ عبرت دهنده است.(پس عبرت بگیرید ای صاحبان بصیرت )

طی اماری که ازافراد متهم به تجاوزبه بدست امده است بیشترکسانی که موردتعرض قرارگرفته انددارای حفاظی به نام حجابنبوده اند اما این راهم بگویم که حجاب هیجگونه محدودیتی برای زنان نیست بلکه باعثحفاظت انان نیز میشود.ومن معتقدم زنانی که به قول معروف ازنعمت حجاب بدونبهره اند واقعا ازمنیت وشخصیت خودمواظبت نمیکنندوممکن است شخصیت وجودی خودرا متزلزل وخدشه دار کنندکما اینکه چه اشکالی داردزنان باحجاب درجامعه رفت وامدکنند٬اشتغال داشته باشندوبه امور روزانه خودبپردازندالبته منظوربنده از حجاب صرف به سرداشتن چادرنیست وچه بسا چادربسرهایی هستندکه واقعا ابروی حجاب وحجاب داشتنرابرده اندوالبته بعضی اشخاص هستندکه حتی بدون چادر٬حجاب خودرابه نحواحسن حفظ می کنند.

لازم به یاداوری است که حجاب ومحجوب بودن فقط مختص به زنان نیست بلکه

مشمول مردان نیزمی شود که متاسفانه امروزه پسرهایی هستندکه جنسیت خودرافراموش

کرده وانواع واقسام ارایش های زنانه راانجام می دهندولباسهایی رابرتن میکنند که بانپوشیدن

تفاوت زیادی نداردوچه خوش گفت حضرت علی(ع) که دراخرالزمان مردان خودرا شبیه

زنان وزنان خود راشبیه مردان میکنندواین یکی ازنشانه های ظهور منجی بشریت است ودر

این رااضافه کنم که حجاب هیچ گونه کم لطفی برای زنان نیست وهیچگونه ازمقام وعزت و

احترام انان راکم نمی کندوهمانا درنزد خداوند باتقواترین افراد٬گرامی ترین اند.

 

                                              پایان

/ 1 نظر / 19 بازدید
سرور

من فكر مي كنم واقعااكثرمطالب شما درست بود اماهيچ حجابي كامل ترازچادرنيست