صنایع غذایی دانشگاه خوراسگان
 

برای دیدن 3سری سوال شیمی تجزیمه به ادامه مطلب بروید


نمونه سوالات شیمی تجزیه

با سلام خدمت دانشجویان گرامی

تعدادی از نمونه سوالات میان ترم شیمی تجزیه مربوط به ترم های قبل برای استفاده شما عزیزان در سایت قرار داده شد. امیدوارم که نهایت استفاده راببرید.

در آینده نزدیک هم نمونه سوالات دروس دیگر در همین وبلاگ قرار خواهد گرفت.

                                                                                                        با تشکر. مدیرگروه

باسمه تعالی

نام :                                                               نام درس : شیمی تجزیه

نام خانوادگی :                                            رشته تحصیلی : صنایع غذایی                                تاریخ آزمون :  3 / 8 / 1384

شماره دانشجویی :                                                                                                             وقت آزمون : 70 دقیقه

1- انواع خطاهای موجود در تجزیه را نام ببرید و هریک را مختصرا" توضیح دهید؟ (5/1)

2-  روشی جدید برای تعیین ویتامین C در قرص هایی که دارای 500 میلی گرم اسید اسکوربیک بوده است ، نتایج زیر را داده است . برای این داده ها : میانگین ، انحراف استاندارد ، خطای نسبی و  RSD را محاسبه کنید؟(2 )

504  ، 505 ، 501 ، 500 ، 502  : ( mgr ) اسید اسکوربیک 

3-  نتایج زیر در اندازه گیری یون کلرید در یک نوع سرم گزارش شده است. یکی از نتایج مشکوک به نظر می رسد. آیا می توان آن را نگه داشت یا خیر؟چرا؟( 1 )       83/0 = استانداردQ                        114 ، 107 ، 106 ، 103  : ( meq/Lit) Cl -

4- اگر در 100 میلی لیتر محلول هیدروکسید سدیم ( NaOH) 2 گرم  NaOH  وجود داشنه باشد ، مولاریته و نرمالیته این محلول را حساب کنید؟( 1 )                                                                                                    gr/mol40 = NaOH

5- اسید سولفوریک تجارتی ( H2SO4 ) با چگالی gr/ml84/1 و درصد خلوص 98 در بازار موجود است . نرمالیته و مولاریته این اسید را محاسبه کنید؟ ( 5/1 )                                                  جرم های اتمی مورد نیاز :  1= H  ،   16= O   ،  32= S

6-  به 200 میلی لیتر محلول NaOH 3 نرمال 100 میلی لیتر آب مقطر اضافه می کنیم . نرمالیته محلول جدید چقدر است؟ (1)

 

 

 

باسمه تعالی

نام :                           نام درس : شیمی تجزیه

نام خانوادگی :                              رشته تحصیلی : صنایع غذایی                          تاریخ آزمون :  25 / 8 / 1385

شماره دانشجویی :                                                                                               وقت آزمون : 70 دقیقه

1- یک کارشناس آزمایشگاه در تعیین غلظت +2Fe در یک نمونه از یک ماده غذایی از روش منگانومتری استفاده کرده است. او آزمایش را چندین مرتبه تکرار کرد که نتایج آن به شرح زیراست:                                                                      (  56/0 = استانداردQ

حجم محلول استاندارد Kmno4 (ml) : 2/25 ، 6/24 ، 8/24 ، 2/23 ، 7/24 ، 1/25

الف) میانگین ، انحراف استاندارد ، دامنه و RSD را برای حجم محلول استاندارد محاسبه نمایید؟(2)

ب) آیا در بین حجم های به دست آمده عدد مشکوکی وجود دارد؟ آیا می توان آن را نگه داشت یا خیر؟چرا؟ (1)

ج) اگر مقدار نمونه +2Fe ، ml25 و غلظت محلول استاندارد 1/0 نرمال باشد، نرمالیته محلول +2Fe را به دست آورید؟ (1)

2- الف) 12/2 گرم کربنات سدیم Na2CO3 را درمقدار کمی آب مقطر حل کرده و سپس حجم محلول حاصل را با آب مقطر به 200 میلی لیتر می رسانیم. مولاریته و نرمالیته این محلول را حساب کنید؟ (5/1)                                                    ( 106=  Na2CO3)

ب) چند میلی لیتر از این محلول می تواند 25 میلی لیتر محلول 4/0 نرمال اسیدکلریدریک را خنثی نماید؟ (5/0)

3-  به 200 میلی لیتر محلول هیدروکسید سدیم با غلظت 3 نرمال، 100 میلی لیتر آب مقطر اضافه می کنیم . نرمالیته محلول جدید چقدر است؟ (1)

4- 300 گرم از یک محلول با غلظت 15% جرمی یک نمک معدنی سرد می شود. پس از سرد شدن قسمتی از نمک حل شده رسوب می کند و غلظت محلول به 8% جرمی می رسد. مقدار نمک رسوب کرده را برحسب گرم محاسبه کنید؟(1)

باسمه تعالی

 نام : ................................  نام درس : شیمی تجزیه

 نام خانوادگی : ..................................     رشته تحصیلی : صنایع غذایی                    تاریخ آزمون :  26 / 8 / 1386

 شماره دانشجویی :  .............................................                                                      وقت آزمون : 70 دقیقه

1- یک کارشناس آزمایشگاه در تعیین غلظت +2Fe در یک نمونه از یک ماده غذایی از روش منگانومتری استفاده کرده است. او آزمایش را چندین مرتبه تکرار کرد که نتایج آن به شرح زیراست:                                                                     (  56/0 = استانداردQ)  " حجم محلول استاندارد Kmno4 (ml) : 1/25 ، 9/24 ، 8/24 ، 2/23 ، 7/24 ، 0/25 "

الف) میانگین ، انحراف استاندارد ، دامنه و RSD را برای حجم محلول استاندارد محاسبه نمایید؟(2)

ب) آیا در بین حجم های به دست آمده عدد مشکوکی وجود دارد؟ آیا می توان آن را نگه داشت یا خیر؟چرا؟ (1)

2- 300 گرم از یک محلول با غلظت درصدی15% وجود دارد. در اثر سردکردن این محلول غلظت آن به 8% می رسد و مقداری از حل شونده آن ته نشین می گردد. مقدار حل شونده ته نشین شده را محاسبه نمایید؟ (1)

3- اسید هیدروبرمیک غلیظ(  HBr) با درصد خلوص 54% و چگالی gr/ml 50/1 در آزمایشگاه موجود است.

 ( gr/mol81 = HBr )

الف :  نرمالیته این اسید غلیظ را محاسبه کنید؟ (75/0)                                                                                  

ب :  اگر 25 میلی لیتر از این اسید را با آب مقطر رقیق کرده و حجم محلول حاصل را به 500 میلی لیتر برسانیم، نرمالیته محلول حاصل را محاسبه کنید؟ (75/0)                                                                                                 

4-  به 250 میلی لیتر محلول NaOH 3 نرمال 500 میلی لیتر آب مقطر اضافه می کنیم . نرمالیته محلول جدید چقدر است؟ (1)

5- 50 میلی لیتر محلول هیدروکسید پتاسیم 25/0 نرمال ، 5/12 میلی لیتر محلول اسیدفسفریک را خنثی می کند. نرمالیته محلول اسیدفسفریک را به دست آورید؟ (1)

سری دوم سوالات

سوالات امتحانی درس شیمی تجزیه

1- انواع خطاهای موجود در تجزیه را نام ببرید و هریک را مختصرا" توضیح دهید؟ (5/1)

2-  روشی جدید برای تعیین ویتامین C در قرص هایی که دارای 500 میلی گرم اسید اسکوربیک بوده است ، نتایج زیر را داده است . برای این داده ها : میانگین ، انحراف استاندارد ، خطای نسبی و  RSD را محاسبه کنید؟(2 )

504  ، 505 ، 501 ، 500 ، 502  : ( mgr ) اسید اسکوربیک 

3-  نتایج زیر در اندازه گیری یون کلرید در یک نوع سرم گزارش شده است. یکی از نتایج مشکوک به نظر می رسد. آیا می توان آن را نگه داشت یا خیر؟چرا؟( 1 )       83/0 = استانداردQ                        114 ، 107 ، 106 ، 103  : ( meq/Lit) Cl -

4- اگر در 100 میلی لیتر محلول هیدروکسید سدیم ( NaOH) 2 گرم  NaOH  وجود داشنه باشد ، مولاریته و نرمالیته این محلول را حساب کنید؟( 1 )                                                                                                    gr/mol40 = NaOH

5- اسید سولفوریک تجارتی ( H2SO4 ) با چگالی gr/ml84/1 و درصد خلوص 98 در بازار موجود است . نرمالیته و مولاریته این اسید را محاسبه کنید؟ ( 5/1 )                                                  جرم های اتمی مورد نیاز :  1= ،   16= O   ،  32= S

6-  به 200 میلی لیتر محلول NaOH 3 نرمال 100 میلی لیتر آب مقطر اضافه می کنیم . نرمالیته محلول جدید چقدر است؟ (1)

 

1- یک کارشناس آزمایشگاه در تعیین غلظت +2Fe در یک نمونه از یک ماده غذایی از روش منگانومتری استفاده کرده است. او آزمایش را چندین مرتبه تکرار کرد که نتایج آن به شرح زیراست:                                                                      (  56/0 = استانداردQ) 

حجم محلول استاندارد Kmno4 (ml) : 2/25 ، 6/24 ، 8/24 ، 2/23 ، 7/24 ، 1/25

الف) میانگین ، انحراف استاندارد ، دامنه و RSD را برای حجم محلول استاندارد محاسبه نمایید؟(2)

ب) آیا در بین حجم های به دست آمده عدد مشکوکی وجود دارد؟ آیا می توان آن را نگه داشت یا خیر؟چرا؟ (1)

ج) اگر مقدار نمونه +2Fe ، ml25 و غلظت محلول استاندارد 1/0 نرمال باشد، نرمالیته محلول +2Fe را به دست آورید؟ (1)

2- الف) 12/2 گرم کربنات سدیم Na2CO3 را درمقدار کمی آب مقطر حل کرده و سپس حجم محلول حاصل را با آب مقطر به 200 میلی لیتر می رسانیم. مولاریته و نرمالیته این محلول را حساب کنید؟ (5/1)                                                    ( 106=  Na2CO3)

ب) چند میلی لیتر از این محلول می تواند 25 میلی لیتر محلول 4/0 نرمال اسیدکلریدریک را خنثی نماید؟ (5/0)

3-  به 200 میلی لیتر محلول هیدروکسید سدیم با غلظت 3 نرمال، 100 میلی لیتر آب مقطر اضافه می کنیم . نرمالیته محلول جدید چقدر است؟ (1)

4- 300 گرم از یک محلول با غلظت 15% جرمی یک نمک معدنی سرد می شود. پس از سرد شدن قسمتی از نمک حل شده رسوب می کند و غلظت محلول به 8% جرمی می رسد. مقدار نمک رسوب کرده را برحسب گرم محاسبه کنید؟(1)

 

 

1- یک کارشناس آزمایشگاه در تعیین غلظت +2Fe در یک نمونه از یک ماده غذایی از روش منگانومتری استفاده کرده است. او آزمایش را چندین مرتبه تکرار کرد که نتایج آن به شرح زیراست:                                                                     (  56/0 = استانداردQ) 

         " حجم محلول استاندارد Kmno4 (ml) : 1/25 ، 9/24 ، 8/24 ، 2/23 ، 7/24 ، 0/25 "

الف) میانگین ، انحراف استاندارد ، دامنه و RSD را برای حجم محلول استاندارد محاسبه نمایید؟(2)

ب) آیا در بین حجم های به دست آمده عدد مشکوکی وجود دارد؟ آیا می توان آن را نگه داشت یا خیر؟چرا؟ (1)

2- 300 گرم از یک محلول با غلظت درصدی15% وجود دارد. در اثر سردکردن این محلول غلظت آن به 8% می رسد و مقداری از حل شونده آن ته نشین می گردد. مقدار حل شونده ته نشین شده را محاسبه نمایید؟ (1)

3- اسید هیدروبرمیک غلیظ(  HBr) با درصد خلوص 54% و چگالی gr/ml 50/1 در آزمایشگاه موجود است.

 ( gr/mol81 = HBr )

الف :  نرمالیته این اسید غلیظ را محاسبه کنید؟ (75/0)                                                                                  

ب :  اگر 25 میلی لیتر از این اسید را با آب مقطر رقیق کرده و حجم محلول حاصل را به 500 میلی لیتر برسانیم، نرمالیته محلول حاصل را محاسبه کنید؟ (75/0)                                                                                                 

4-  به 250 میلی لیتر محلول NaOH 3 نرمال 500 میلی لیتر آب مقطر اضافه می کنیم . نرمالیته محلول جدید چقدر است؟ (1)

5- 50 میلی لیتر محلول هیدروکسید پتاسیم 25/0 نرمال ، 5/12 میلی لیتر محلول اسیدفسفریک را خنثی می کند. نرمالیته محلول اسیدفسفریک را به دست آورید؟ (1)

سری سوم سولات

: ارزیابی نتایج تجزیه ای

1- جیوه موجود در6 نمونه ازآب دریاچه Erie در انگلستان به وسیله تکنیک جذب اتمی اندازه گیری شده است و نتایج آن به شرح مقابل می باشد : 95/1 ، 89/1 ، 16/2 ، 12/2 ، 93/1 ، 06/2 : ( ppm )Hg الف) میانگین ، انحراف استاندارد و RSD را محاسبه کنید؟Q )2- هریک از اصطلاحات دقت و صحت را تعریف نمایید؟

3- روش جدیدی برای تجزیه جیوه ( Hg ) در یک سنگ معدن با عیار معلوم و معین 63/12% آزمایش شده است :76/12 و 79/12 و 72/12 و 57/12 و 75/12 : Hg %برای این مجموعه : میانگین ، انحراف استاندارد ، RSD وخطای نسبی را محاسبه کنید ؟

4- روشی برای تعیین پتاسیم درسرم خون ، داده های زیر را بدست داده است :2/16 و 5/15 و 4/15 و 6/15 و 3/15 : ( mg/ml)K+

کدام نتیجه مشکوک به نظر می رسد ؟ می توان آن را نگه داشت یا خیر ؟

5- روشی جدید برای تعیین ویتامین C در قرص هایی که دارای 500 میلی گرم اسید اسکوربیک بوده است ، نتایج زیر را داده است . برای این داده ها : میانگین ، انحراف استاندارد ، خطای نسبی و RSD را محاسبه کنید؟504 ، 505 ، 501 ، 500 ، 502 : ( mgr ) اسید اسکوربیک

 6- نتایج زیر در اندازه گیری یون کلرید در یک نوع سرم گزارش شده است. یکی از نتایج مشکوک به نظر می رسد. آیا می توان آن را نگه داشت یا خیر؟چرا؟ 83/0 = استانداردQ 114 ، 107 ، 106 ، 103 : ( meq/Lit) Cl -

7-

انواع خطاهای موجود در تجزیه را نام ببرید و هریک را مختصرا" توضیح دهید؟

فصل دوم : شیمی محلول ها

1- نظریه تفکیک یونی آرنیوس را بنویسید؟2

- در چه شرایطی یک محلول الکترولیت رسانای جریان الکتریسیته می باشد؟

3- قدرت یونی محلولی شامل KCl و K2SO4 به ترتیب با غلظت های 3/0 و 5/0 مول بر لیتر چقدر است ؟

4- اگر غلظت یون Ag + در محلول سیرشده Ag2S برابر با 17-10×1 مول بر لیتر باشد، ثابت حاصلضرب حلالیت آن را به دست آورید ؟

5- اگر در یک محلول غلظت یون H + را 1000 برابر کنیم ، PH آن محلول چه تغییری می نماید ؟با محاسبه اثبات کنید.

6- اگر در 100 میلی لیتر محلول هیدروکسیدسدیم 2 گرم NaOH وجود داشته باشد، مولاریته و نرمالیته این محلول را حساب کنید؟ ( 1 =

H ، 16 = O ، 23= Na )7-

7چند میلی لیتر از این محلول می تواند 25 میلی لیتر محلول 4/0 نرمال اسیدکلریدریک را خنثی نماید؟

8- اکی والان اسید فسفریک در هریک از واکنش های زیر را محاسبه کنید؟(الف( جرم های اتمی : 16= O ، 1 = H ، 31 = P )9-

9-جنس مواد سازنده درساخت غشاء الکترود شیشه از چیست؟

10- منظور از خطای اسیدی و قلیایی الکترود شیشه PHمتری چیست؟

11- به 200 میلی لیتر محلول NaOH 3 نرمال 100 میلی لیتر آب مقطر اضافه می کنیم . نرمالیته محلول جدید چقدر است ؟ به سوالات زیر پاسخ مناسب دهید؟

12- اسید سولفوریک تجارتی ( H2SO4 ) با چگالی gr/ml84/1 و درصد خلوص 98 در بازار موجود است . نرمالیته و مولاریته این اسید را محاسبه کنید؟ جرم های اتمی مورد نیاز : 1= H ، 16= O ، 32= S

13

14- واکنشهای زیر را در نظر بگیرید . در کدام واکنش یونHSO3- یک اسید و در کدامیک باز است ؟چرا؟

HSO3- + H3O+ H2SO3 + H2OHSO3- + H2O SO32- + H3O+ 15-

15- دو مورد از کاربرد محلولهای بافر را در زندگی و صنعت بنویسید ؟

16- برای تهیه 4 لیتر محلول اسیدکلریدریک با 1 = pH چند میلی لیتر محلول 5/37 درصد آن با چگالی gr/ml 2/1 لازم است ؟

17- اگر به محلول سیرشدة Ca(OH)2 مقدار کمی از محلول غلیظ سود اضافه شود ، چه تغییری در محلول مشاهده خواهد شد

18- مفهوم الکترولیت و غیرالکترولیت را تعریف نمایید ؟

 19- اگر از هر 2 مول از یک الکترولیت ضعیف حل شده در آب تنها 03/0 مول آن به یونهای مربوطه تفکیک شود ، درصد تفکیک یونی آن چقدر است

20- با محاسبه تعیین کنید حلالیت کدامیک از نمک های زیردرآب بیشتر است؟ ( 9-10×9/5 = Ksp ، CuBr ) یا ( 7-10×2/3 = Ksp ، CuCl )21- PH

21-یک محلول بافر متشکل از اسیداستیک و استات سدیم به ترتیب با غلظتهای 2/0 و 05/0 مولار چقدر است؟ ثابت یونش اسید استیک : 5-10×75/1 = K

- 12/2

22-گرم کربنات سدیم Na2CO3 را درمقدار کمی آب مقطر حل کرده و سپس حجم محلول حاصل را با آب مقطر به 200 میلی لیتر می رسانیم. مولاریته و نرمالیته این محلول را حساب کنید؟ ( 12 =C ،  16 = O ، 23= Na )23-

23-چند میلی لیتر از این محلول می تواند 25 میلی لیتر محلول 4/0 نرمال اسیدکلریدریک را خنثی نماید؟24

24- مراحل تفکیک یونی اسید کربنیک ( H2CO3 ) را بنویسید؟ و رابطه ثابت یونش هر مرحله را نیز بنویسید؟

 25- قدرت یونی محلولی شامل KCl و K2SO4 به ترتیب با غلظت های 3/0 و 5/0 مول بر لیتر چقدر است ؟

26- چرا با تزریق آمپول ویتامین C ( اسید آسکوربیک ) به بدن PH خون تغییر نمی کند؟

27- دو شناساگر رنگی را نام برده و درباره هرکدام توضیح دهید؟

فصل سوم : روش های وزنی

1- به سوالات زیر پاسخ مناسب دهید؟

الف) هم رسوبی چیست؟ب) ناخالصی رسوبی از نوع تشکیل رسوب مختلط راتوضیح دهید ؟این نوع ناخالصی در چه صورت پدید می آید؟2

2- محصول بدست آمده نوسط یک عامل رسوب دهنده ، چه ویژگیهایی باید داشته باشد ؟

فصل چهارم : روش های طیف سنجی

1- حساسیت روشهای طیف سنجی به چه عاملی بستگی دارد؟

2-- معایب شعله در تکنیک نشر اتمی را بنویسید؟

3- تکنیک نشراتمی برای اندازه گیری چه عناصری به کار می رود؟4

4- به سوالات زیر پاسخ دهید.الف : اساس تکنیک طیف سنجی نشر اتمی چیست ؟ب : انواع شعله ها که در طیف سنجی نشر اتمی استفاده می شود را نام ببرید؟

5- چرا برای اندازه گیری عناصر قلیایی و قلیایی خاکی در طیف سنجی نشراتمی نمی توان از شعله های داغ استفاده کرد ؟

 6- پس از اعمال ولتاژ به لامپ کاتدی گود ، چه مراحلی در آن انجام می شود ؟

 7- انواع لامپ های مورداستفاده در طیف سنجی جذب اتمی را نام ببرید و هریک را توضیح دهید؟8

- آیا می توان در این نوع طیف سنجی از لامپ های با طیف پیوسته استفاده کرد ؟چرا؟

3- ناخالصی رسوبی از نوع محبوس شدن راتوضیح دهید و روشهای حذف یا برطرف کردن آن را بنویسید؟

13- به 200 میلی لیتر محلول NaOH 3 نرمال 100 میلی لیتر آب مقطر اضافه می کنیم . نرمالیته محلول جدید چقدر است؟

ب) کدامیک ازاعداد داده شده مشکوک به نظرمی رسد؟آیا می توان آن را نگه داشت؟چرا؟ ( 56/0 = استاندارد


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/۱/٤ توسط حمیدرضااسماعیلی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
فال حافظ